Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea' (Hinokicypres (dwergvorm))