Opbouw catalogus

Opbouw Arboretum Poort Bulten.

In 1912 is onder leiding van de heer L. Springer, tuinarchitect en dendroloog te Haarlem, een begin gemaakt met de aanleg. Hij koos als uitgangspunt dat de collectie uit een zo groot mogelijke verzameling van de bij ons winterharde houtige gewassen moest bestaan.
Eerst is het naaldboomgedeelte (Pinetum) aangelegd en enkele jaren later is dit aangevuld met loofhoutgewassen. In 1917 was de aanleg voltooid.

Voor en tijdens de tweede wereldoorlog is het onderhoud van het arboretum verwaarloosd. In de jaren 1948-1961 is het arboretum gerestaureerd door de heer W.J. Hendriks, dendroloog en tuinarchitect te Amsterdam. Hij stelde zich op het standpunt dat naast een zo groot mogelijke verzameling van houtige gewassen het arboretum ook een object van studie voor dendroloog en tuinarchitect diende te zijn. Daarom plantte hij de bomen en heesters groepsgewijs in families en geslachten bij elkaar  en de parkachtige aanleg van Springer benadrukte hij door het maken van enkele doorzichten en de aanleg van gazons.

In 1973 is het Recreatieschap Twente (Nu Regio Twente geheten) de nieuwe eigenaar van Poort Bulten geworden. Direct na de overname is de tweede restauratie begonnen want helaas was opnieuw het arboretum verwaarloosd en was de naamgeving zo goed als verdwenen. Met behulp van diverse deskundigen van Landbouwuniversiteit Wageningen en in het bijzonder dendroloog , de heer H.A.J. van Haaren van het toenmalige Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", zijn de waardevolle soorten weer op naam gebracht. Er is een ingrijpende herinrichting van start gegaan om het nu voor het publiek opengestelde park toegankelijker en aantrekkelijker te maken.

Tevens is er een toekomstplan opgesteld en uitgevoerd voor de uitbreiding en aanvulling van het bomen- en heesterbestand. Een en ander afgestemd op de gedecentraliseerde nationale plantencollectie (GNP) en op de historische vormgeving die door de heren Springer en Hendriks is ingebracht.

De Plantentuin

Het totale park is circa 19 ha groot. Hiervan heeft het arboretum een oppervlakte van 8,6 ha. De collectie bestaat uit bij ons winterharde loof- en naaldhoutgewassen die grotendeels in systematische volgorde geplant zijn.

Het totale aantal bomen en heesters bedraagt circa 2.500 stuks. Het aantal verschillende soorten is ruim 1000. Deze 1.000 soorten bestaan uit 800 loofhoutsoorten en 200 naaldhoutsoorten.
De loof- en naaldbomen stammen voor een deel nog uit de eerste aanleg van 1912-1917 en zijn reeds monumentale bomen.

De heestercollectie is in zijn geheel in de tachtiger jaren opnieuw opgezet door de huidige collectiebeheerder, de heer H. Olde Loohuis, en vormt nu de randen van de boomgroepen.
Bijna alle bomen en heestergroepen zijn van een naambord voorzien, waarop vermeld staat de nederlandse en latijnse naam, de familienaam en het land of de streek waar de soort van nature voorkomt.

Op deze website staan alle aanwezige soorten vermeld. de naamgeving op de bordjes kan soms iets afwijken van de website, dit omdat de internationale naamgeving nogal aan verandering onderhevig is. We trachten op de website de juiste benaming te volgen, bordjes worden jaarlijks bijgewerkt.
In het voorjaar van 2011 is het gehele arboretum opnieuw ingemeten, we hebben nu van alle bomen en heestervakken de GPS coordinaten en middels deze coordinaten kan men de bomen tonen op de juiste locatie op de kaart op onze website.

Ook komen er in de toekomst QR codes bij bijzondere bomen te staan op het naambordje, middels deze code kunt u via uw smartphone extra informatie opzoeken over de boom of het geslacht waartoe deze behoord.